Nagradna igra

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Vrijeme je za nešto novo“​

KLASA: UP/I-460-02/18-01/377
URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 11. lipnja 2018.
 

Članak 1.

PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Vrijeme je za nešto novo“  je trgovačko društvo Lesnina H d.o.o. , matični broj 01829351, OIB 36998794856, adresa sjedišta:  Zagreb, Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka.

Članak 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se priređuje u razdoblju od 12.6. do 13.7.2018. godine na teritoriju Republike Hrvatske.

Nagradna igra se priređuje u svrhu priređivanja promidžbe vlastitih proizvoda i usluga te povećanje frekvencije i prometa u trgovačkom centru Mömax , Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka.

Članak 3.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre u prodajnom mjestu Mömax  popune listić  za sudjelovanju u nagradnoj igri i ubace ga u za to predviđenu kutiju.  Nagradni listić ispunjen od strane kupca potrebno je ubaciti u kutiju za nagradno izvlačenje u centru Mömax Zagreb do kraja radnog dana 13.07.2018. do 20:00 sati kako bi ušao u nagradno izvlačenje.

Svaka osoba može ispuniti i ubaciti po jedan listić.

Članak 4.

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena na internet stranici www.moemax.hr dana 12.6.2018., uz navođenje klase i urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradne igre.

Članak 5.

NAGRADNI FOND

Nagradni fond uključuje:                                                                                   
 Iznos u kunama:

1x 10.000,00 kn

1x 5.000,00kn

1x 2.500,00kn

Navedene kupone potrebno je iskoristiti u Mömaxu u Zagrebu.

Navedena nagrada ne može se zamijeniti za novac.

Ukupni fond nagrada: 17.500,00 kn

 

Priređivač se obavezuje pet posto (5%) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa, tj. 875,00 kn.

Nagrade nisu zamjenjive za novac. Dobitnici nemaju pravo zahtjevati drugačije nagrade ili u većim iznosima od onih pravilima utvrđenih iznosa.

 

Članak 6.

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Svi ispravno ispunjeni listići ulaze u izvlačenje.

Izvlačenje će se odvijati 18.7.2018. u 12h u prostorijama Lesnina H d.o.o Zagreb, Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka, putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira uz prisustvo tročlane komisije (Željko Obradović predsjednik komisije, Ankica Ulamec, član komisije, Martina Perić, član komisije).

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

S nepodijeljenim nagradama postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

 

Članak 7.

OBJAVA REZULTATA IZVLAČENJA

Rezultati dobitnika nagradne igre bit će objavljeni na internet stranici Priređivača nagradne igre www.moemax.hr  i na Facebook stranicama Mömaxu, a u roku od pet (5) dana od izvlačenja.

Dobitnici nagrada bit će telefonskim putem obaviješteni o dobitku nagrade u roku od 2 (dva) radna dana te pisanim putem u roku od 8 (osam) radnih dana od dana izvlačenja.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnik pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja.

 

U slučaju da Priređivač nagradne igre nije uspio kontaktirati dobitnika nagrade, pokušat će ga kontaktirati u roku od petnaest (15) dana od nagradnog izvlačenja na broj telefona, kao i pisanim putem o kojemu je izvijestio pri sudjelovanju. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

 

Članak 8.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke, punoljetne osobe, koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim radnika tvrtke Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koja su surađivala u pripremi ove nagradne igre kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca).

 

Članak 9.

NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA

Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podići u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 08/10).

 

Članak 10.

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom. 

 

Članak 11.

RJEŠAVANJE SPORA

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradne igre „Vrijeme je za nešto novo“  nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 12.

POGREŠNI I NEREGULARNI LISTIĆI

Pogrešne i nepotpuno ispunjeni listići nevažeći su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu.

Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5. ovih pravila. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

 

Članak 13.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web sjedišta  www.moemax.hr

 

Članak 14.

VALJANOST PRAVILA NAGRADNE IGRE

Ova pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH za njih izda odobrenje, a vrijede sve do završetka nagradne igre.

 

Član uprave
Lesnina H d.o.o.

Emil Koprivc

 

 

© 2019. mömax